SLUŽBY


Každý projekt riešime individuálne s osobitným prístupom ku klientovi. Či už sa jedná iba o prvotnú ideovú štúdiu, alebo kompletnú projektovú dokumentáciu až po realizáciu diela. Základnou službou našej kancelárie, ku ktorej poskytujeme súvisiace služby, je vytvorenie jedinečného architektonického diela pre danú lokalitu a pozemok v spolupráci s predstavami a požiadavkami klienta. Spolupráca s nami zaručuje dobrý výsledok architektúry domu, jeho vnútornej dispozície a exteriéru. Pri väčšej stavbe je vhodné stretnutie už pri výbere pozemku, klient môže konzultovať vhodnosť lokality na umiestnenie stavby a jej vzájomný vzťah k okolitému prostrediu.


Sme oprávnený vykonávať prípravnú predprojektovú činnosť – spracovávať stavebné zámery, územnoplánovacie prieskumy a rozbory, architektonické a urbanistické štúdie, komplexnú projektovú činnosť a spracúvať územnoplánovaciu dokumentáciu (vypracúvať architektonické návrhy dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovú dokumentáciu stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu budov a obnovu stavebných pamiatok).


– klient získava názornú predstavu o svojom investičnom zámere. Vypracováva sa základná dokumentácia /situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie/. Je to prvotný zámer klienta v priestorovej podobe. Predstavuje konkrétne urbanisticko-architektonické riešenie, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenie budúcej stavby, ako aj základné ekonomické parametre jej zhotovenia. V tomto kroku sú veľmi dôležité vizualizácie stavby kvôli uvedomeniu si veľkosti konkrétnych priestorov a tvarov. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Návrh bude koncipovaný vždy v rámci finančných požiadaviek klienta.
– cieľom je vydanie územného rozhodnutia. Vypracováva sa dokumentácia, ktorá slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška.
– cieľom je vydanie stavebného povolenia. Je potrebné zabezpečiť, aby bol vypracovaný projekt v súlade s podmienkami územného rozhodnutia. Obsah projektovej dokumentácie ustanovuje vykonávacia vyhláška. Služba sa môže objednať osobitne, nie je podmienkou mať u nás vypracovanú architektonickú štúdiu.
– spracovanie realizačného projektu sa väčšinou vyžaduje pri väčších stavbách (bytové domy, administratívne objekty...). Rodinné domy spracovávame jednostupňovo, čo znamená že projekt pre stavebné povolenie slúži aj k realizácii stavby.
– návrhy bytových interiérov, vstupných a iných obchodných priestorov, reštaurácie, kancelárske a rokovacie priestory, ordinácie atď. Naše ponúkané služby sú v tejto oblasti veľmi rozsiahle – od základného rozloženia nábytku, materiálového riešenia po konštrukčné detaily, výrobné výkresy, kladačské plány a pod. Cenové ponuky sa vypracovávajú na mieru po konzultáciách, kde sa špecifikuje rozsah prác.